Ex-act KM (Marva)

Vereniging van ex- en actief dienende vrouwelijke militairen der Koninklijke Marine (Marva)

Algemene Ledenvergadering 14 juni 2022

Het bestuur nodigt haar leden uit voor de Algemene Ledenvergadering op dinsdag 14 juni 2022. Deze wordt gehouden op het Marine Etablissement Amsterdam, gebouw 030, Kattenburgerstraat 7, 1018 JA Amsterdam.

Aanvang van de vergadering 11.00 uur. De zaal is open vanaf 10.30 uur.

De vergaderzaal is voor noodgevallen bereikbaar via telefoon: 06-15912242.

Agenda

 1. Opening
 2. Mededelingen van de voorzitter
 3. Geen notulen ALV 2021
 4. Jaarverslag 2021 van de secretaris
 5. Jaarverslag 2021 van de penningmeester
 6. Jaarverslag 2021 van de landelijk coördinator
 7. Verslag kascommissie
 8. Benoeming kascommissie + reserve lid
 9. Vaststelling contributie en minimum donatie
 10. Statuten en Huishoudelijk reglement
 11. Lezing
 12. Bestuursmutaties

Bestuur:

Secretaris                    Birgitte Detmers                      15 mei 2021 afgetreden

Penningmeester          Irene Geiger-Hes                     statutair aftredend/niet herkiesbaar

Het bestuur heeft tussentijds afscheid genomen van Birgitte Detmers en Maria Zonneveld-Hendriks heeft de functie van secretaris ad interim overgenomen. Op 16 september jl. is u gevraagd akkoord te gaan met het voorstel van het bestuur om Lonneke Gertsen-Hetharie aan te stellen tot secretaris. Doordat u geen bezwaar heeft gemaakt heeft zij de functie op 15 oktober 2021 overgenomen.

Het bestuur draagt Reny Blom voor als penningmeester.

KANDIDAATSTELLING:

Artikel 20

Voor alle te vervullen functies van de vereniging geldt dat alleen zij kandidaat gesteld kunnen worden, die ten minste één jaar gewoon lid zijn op het ogenblik van hun kandidaatstelling.

Artikel 21

Kandidaatstelling voor het bestuur.

Kandidaatstelling voor een bestuursfunctie dient schriftelijk te geschieden en te worden ondersteund door tenminste tien handtekeningen van leden der vereniging. Het bestuur kan een kandidaat voor een te vervullen bestuursfunctie voordragen. Het gestelde in de eerste zin geldt niet voor de door het bestuur voorgedragen kandidaat.

Regiovertegenwoordigers:

Regio Noord-West        Inge Werkhoven                      statutair aftredend/niet herkiesbaar

Het bestuur stelt Eugenie van Duivenbode voor als de nieuwe regiovertegenwoordiger regio Noord-West. Zij is door de leden van de regio gekozen.

KANDIDAATSTELLING:

Artikel 22

Kandidaatstelling voor regiovertegenwoordiging.

Kandidaatstelling voor de functie van Regiovertegenwoordiger kan zowel mondeling als schriftelijk geschieden en behoeft geen ondersteuning van leden uit de desbetreffende regio. De verkiezing kan tijdens een regiobijeenkomst plaatsvinden. De verkiezing tijdens deze bijeenkomst kan mondeling en dient bij volstrekte meerderheid van stemmen te geschieden. Indien de verkiezing niet tijdens een regiobijeenkomst kan plaatsvinden, kan de verkiezing schriftelijk worden uitgeschreven.

12. Rondvraag

13. Sluiting

Na het officiële gedeelte volgt een gezellig samenzijn (borrel/maaltijd).

Toegang tot de Algemene Ledenvergadering hebben leden, ereleden en donateurs. Echter, donateurs zijn toehoorders en hebben geen stemrecht. Introducés hebben geen toegang tot de vergadering.

Tijdens het agendapunt 1 zal de toegangsdeur tot de vergaderzaal afgesloten zijn, dit om in alle rust de vergadering te kunnen beginnen en de ons ontvallen leden te memoreren.

Het wordt zeer op prijs gesteld wanneer actief dienende leden in uniform (tenue 6) komen.

Voor en na de vergadering zijn introducés van harte welkom. Om 13.00 uur kunt u (met uw eventuele introducé) deelnemen aan de borrel met aansluitend de maaltijd.

Indien u specifieke dieetwensen heeft, wordt u verzocht deze op het aanmeldingsstrookje kenbaar te maken.

Voor deelname aan de Algemene Ledenvergadering zijn geen kosten verbonden, echter voor de maaltijd is een bedrag van € 5.00 p.p. verschuldigd.

Voor aanmelden en betalen:

Aanmelden vóór 24 mei 2022

Indien u niet online wilt of kunt betalen dan kunt u de kosten overmaken op:

rekening nummer NL45INGB0000103388

t.n.v. Ver. Ex-act KM MARVA, Den Helder

o.v.v. maaltijd ALV 2022, naam en lidnummer (Het lidnummer staat vermeld in uw contributiebrief en op de banderol van het Contactblad).

Aanmelden ALV: Klik hier