Huishoudelijk Reglement

LEDEN
Artikel 1
Aanmelding voor het gewone lidmaatschap geschiedt schriftelijk bij de secretaris van het bestuur.

Artikel 2
De algemene vergadering of het bestuur kunnen ereleden en leden van verdienste voordragen. Na bekendmaking tijdens de Algemene Vergadering benoemt het bestuur de voorgedragen leden.
Zij behoeven geen contributie te betalen. Zij hebben stemrecht en toegang tot de algemene vergadering.

DONATEURS
Artikel 3
Donateurs zijn zij, die de vereniging financieel steunen met een jaarlijkse bijdrage. Het minimum bedrag van de bijdrage is gelijk aan de jaarlijkse contributie. Zij hebben geen stemrecht. Zij kunnen wel toegelaten worden tot de algemene bijeenkomsten. Donateurs zal het contactblad worden toegezonden.

CONTRIBUTIE
Artikel 4
Betaling van de contributie dient te geschieden door overschrijving van het verschuldigde bedrag op de bankrekening van de penningmeester van de vereniging.

Artikel 5
Zolang de contributie over een jaar niet is voldaan heeft men geen lidmaatschapsrechten en wordt men niet als lid van de vereniging aangemerkt.

LANDELIJKE INDELING
Artikel 6
De leden worden naar woonplaats of plaatsing ingedeeld in regio’s, die samen het gehele ledental van de in Nederland verblijvende leden zullen bevatten.

Artikel 7
De buiten Nederland verblijvende leden zijn geplaatst onder het secretariaat.

BESTUUR
Artikel 8
Het bestuur treedt om de drie jaar af volgens een rooster en is eenmaal aansluitend herkiesbaar.

Artikel 9
Een rooster van aftreden voor het bestuur wordt bijgehouden door de secretaris.

Artikel 10
Het bestuur vergadert zo dikwijls de voorzitter of twee andere bestuursleden dit wenselijk achten.

Artikel 11
De leden van het bestuur hebben ieder één stem. Besluiten worden genomen met volstrekte meerderheid van stemmen.              

Artikel 12
De voorzitter leidt de vergaderingen. Zij zorgt voor een stipte naleving van statuten en reglement, alsmede de uitvoering van genomen besluiten.
Bij ontstentenis van de voorzitter worden diens taken en bevoegdheden waargenomen door de vicevoorzitter.

Artikel 13
De secretaris voert de correspondentie, stelt het jaarverslag op, beheert het archief en verzorgt de ledenadministratie.
In geval van mutaties in de ledenadministratie doet de secretaris mededeling aan het bestuur.  Zij verzorgt tevens de mutaties in de ledenadministratie voor het contactblad.Ten minste 14 dagen tevoren schrijft de secretaris de algemene vergadering uit, met vermelding van de te behandelen punten.
Ten minste 10 dagen tevoren schrijft de secretaris de uitnodiging met agenda voor de te houden bestuursvergaderingen uit.
De secretaris is tevens belast met de functie van notulist van deze vergaderingen.
Bij ontstentenis van de secretaris worden diens taken en bevoegdheden waargenomen door een door het bestuur aan te wijzen bestuurslid.

Artikel 14
De penningmeester beheert namens en in overleg met het voltallig bestuur de gelden van de vereniging en draagt zorg dat e.e.a. op de juiste wijze administratief wordt verwerkt. Zij doet alle betalingen en int de contributies en donaties. Zij houdt van alle transacties behoorlijk boek en geeft kwijting van alle ontvangsten. De penningmeester stelt de begroting op, alsmede de balans en het financieel jaaroverzicht. Alvorens de begroting aan de leden ter goedkeuring wordt voorgelegd, wordt deze besproken met het voltallig bestuur.
De penningmeester belegt een vergadering met de kascommissie en geeft uitvoering aan het gestelde in artikel 13 van de statuten.
Bij ontstentenis van de penningmeester worden de taken en bevoegdheden waargenomen door een door het bestuur aan te wijzen bestuurslid.

Artikel 15
De welzijnscoördinator stuurt de regiovertegenwoordigers en -vrijwilligers aan en houdt hen op de hoogte van besluiten welke genomen zijn in de bestuursvergadering.
De welzijnscoördinator organiseert tweemaal per jaar een bijeenkomst met de regiovertegenwoordigers en de vrijwilligers.
Zij brengt van deze bijeenkomsten verslag uit aan het bestuur.
Tevens brengt zij verslag uit tijdens de algemene vergadering.
Bij ontstentenis van de welzijnscoördinator worden de taken en bevoegdheden waargenomen door een door het bestuur aan te wijzen bestuurslid.

REGIO
Artikel 16
Iedere regio heeft een regiovertegenwoordiger. Zij onderhoudt de contacten met de leden in haar regio.
De regiovertegenwoordiger kan één of meerdere vrijwilligers aantrekken, die in de desbetreffende regio woonachtig zijn en haar bij haar werkzaamheden ondersteunen. 

Artikel 17
Regiovertegenwoordigers kunnen twee keer een periode van 3 jaar, dus maximaal 6 jaar, hun functie vervullen.

Artikel 18
Een rooster van aftreden voor de regiovertegenwoordigers wordt bijgehouden door de welzijnscoördinator.

ONKOSTEN
Artikel 19       
Alle voor de vereniging noodzakelijk gemaakte onkosten door bestuursleden, commissieleden, regiovertegenwoordigers en vrijwilligers worden door de penningmeester vergoed. De penningmeester houdt zich aan de door het bestuur vastgestelde richtlijn “Onkostenvergoeding”.
De richtlijn “Onkostenvergoeding” is  gedeponeerd bij het voltallige bestuur.

KANDIDAATSTELLING
Artikel 20
Voor alle te vervullen functies van de vereniging geldt dat alleen zij kandidaat gesteld kunnen worden, die ten minste één jaar gewoon lid zijn op het ogenblik van hun kandidaatstelling.

Artikel 21
Kandidaatstelling voor het bestuur.
Kandidaatstelling voor een bestuursfunctie dient schriftelijk te geschieden en te worden ondersteund door tenminste tien handtekeningen van leden der vereniging.
Het bestuur kan een kandidaat voor een te vervullen bestuursfunctie voordragen. Het gestelde in de eerste zin geldt niet voor de door het bestuur voorgedragen kandidaat.

Artikel 22
Kandidaatstelling voor regiovertegenwoordiging.
Kandidaatstelling voor de functie van regiovertegenwoordiger kan zowel mondeling als schriftelijk geschieden en behoeft geen ondersteuning van leden uit de desbetreffende regio.
De verkiezing kan tijdens een regiobijeenkomst plaatsvinden. De verkiezing tijdens deze bijeenkomst kan mondeling en dient bij volstrekte meerderheid van stemmen te geschieden.
Indien de verkiezing niet tijdens een regiobijeenkomst kan plaatsvinden, kan de verkiezing schriftelijk worden uitgeschreven.

Artikel 23
Aan het bestuur komen alle bevoegdheden toe, die niet krachtens de wet, de statuten of het huishoudelijk reglement aan een ander orgaan toekomen.

Artikel 24
Het bestuur kan adviseurs aantrekken. Met name wordt hier gedacht aan vrouwelijke militairen werkzaam in de beleidsorganisatie van de Koninklijke Marine.
Het bestuur kan maximaal drie leden van de vereniging aantrekken om tijdelijk specifieke ondersteunende werkzaamheden te verrichten onder verantwoordelijkheid van het direct betrokken lid van het bestuur. Met name wordt hier gedacht aan uitvoerende werkzaamheden die een terugkerend en routinematig karakter hebben.

ALGEMENE VERGADERING
Artikel 25
Het bijeenroepen van een algemene vergadering is in de statuten vastgelegd. Algemene vergaderingen zullen zo mogelijk en bij voorkeur worden gehouden in het centrum van het land.

Artikel 26
De agenda van de algemene vergadering, te houden binnen zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, zal o.a. bevatten:
•    het jaarverslag van de secretaris;
•    het financieel verslag van de penningmeester;
•    het verslag van de kascommissie
•    het verslag van de welzijnscoördinator

Tevens komen in deze vergadering aan de orde:
a.    de voorziening van vacatures in het bestuur;
b.    de benoeming van de leden van de kascommissie;
c.    de vaststelling van de begroting en de jaarlijkse contributie en daarmee de hoogte van het minimum bedrag van de donatie.

FONDSEN
Artikel 27
De vereniging beheert een Ankerfonds, dat beoogt steun te verlenen aan leden van de vereniging die, om welke reden dan ook, financiële hulp behoeven. De beoordeling van de aanvragen om hulp uit het Ankerfonds berust bij een commissie, bestaande uit de voorzitter,  de penningmeester en de welzijnscoördinator. 
De aanvraagster zal met een nummer in de boeken worden aangeduid. De leden van de commissie hebben geheimhoudingsplicht.

CONTACT- EN MEDEDELINGENBLAD
Artikel 28
Door de vereniging wordt Het Contactblad uitgegeven. In dit Contactblad zullen de jaarverslagen van de secretaris en de penningmeester worden gepubliceerd.

Artikel 29
De inhoud van Het Contactblad wordt verzorgd door de redactie contactblad, die is samengesteld uit ten minste drie en ten hoogste vijf leden, t.w. een redacteur en leden van de redactie, waarbij de voorzitter van de vereniging als zodanig deel uitmaakt van de redactie. De redactie is tegenover het bestuur van de vereniging verantwoordelijk voor de inhoud en de uitgave van het blad. Het bestuur draagt de eindverantwoording. De redacteur en de leden van de redactie worden benoemd door het bestuur telkens voor de duur van drie jaar. Naast het verschijnen van Het Contactblad in een papieren versie, zal ook een digitale versie op de website van de vereniging beschikbaar zijn. De richtlijnen voor de redactie, inhoudende de uitwerking van de samenstelling, de taken, verantwoordelijkheid, zittingsduur, bijwonen van vergaderingen enz., zijn gedeponeerd bij het secretariaat van de vereniging en bij de redactie.

SOCIAL MEDIA
Artikel 30
De vereniging onderhoudt een website en een Facebook pagina. Deze worden beheerd door een webmaster. De webmaster valt onder verantwoordelijkheid van het bestuur.
PRIVACY POLICY
Artikel 31
Teneinde een goede privacy van de persoonsgegevens van leden en donateurs te waarborgen, is een Privacy verklaring opgesteld. Deze verklaring is als bijlage bij het huishoudelijk reglement bijgevoegd en maakt daarvan deel uit. Deze verklaring staat ook vermeld op de website.
Tijdens bijeenkomsten en activiteiten kunnen leden van de redactie van het Contactblad, of door de redactie aangewezen vrijwilligers, foto’s of video’s maken. Deze kunnen gepubliceerd worden in het Contactblad, op de website of op de facebook-pagina.
Indien een lid bezwaar heeft tegen het maken en/of publiceren van foto’s/video’s van haarzelf, kan zij deze bezwaren kenbaar maken bij het bestuur. Het bestuur zal in dat geval de benodigde maatregelen treffen, zodat aan het verzoek kan worden voldaan.
Vastgesteld: Algemene Ledenvergadering d.d. 18-04-2018