Statuten

NAAM EN ZETEL
Artikel 1

 1. De vereniging draagt de naam: Vereniging van ex- en actief dienende vrouwelijke militairen der Koninklijke Marine ‘MARVA’.
 2. Zij heeft haar zetel te ‘s-Gravenhage.

DUUR
Artikel 2

 1. De vereniging (opgericht op acht oktober negentienhonderdzeventig) duurt voor onbepaalde tijd voort.
 2. Het verenigingsjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

DOEL
Artikel 3

 1. De vereniging heeft ten doel:
  a. het bestendigen en versterken van het contact tussen ex- en actief dienende vrouwelijke militairen der Koninklijke Marine;
  b. het verlenen van hulp en advies aan haar leden op maatschappelijk gebied.
 2. De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door:
  a. het houden van vergaderingen, besprekingen, organiseren van bijeenkomsten, excursies, lezingen, filmvoorstellingen op plaatselijk, gewestelijk of landelijk niveau;
  b. het uitgeven van een eigen orgaan;
  c. het onderhouden van contact met de Koninklijke Marine;
  d. het plegen van overleg met overheids- en particuliere instanties en het doen van stappen bij die instanties, waar zulks nodig of gewenst voorkomt ter bereiking of bevordering van het doel der vereniging;
  e. het samenwerken met natuurlijke of rechtspersonen in binnen- en buitenland, die een soortgelijk doel als ‘MARVA’ nastreven.

Artikel 4
De vereniging zal zich, met eerbiediging van de individuele overtuiging van haar leden, onthouden van godsdienstige of politieke acties.

GELDMIDDELEN
Artikel 5

 1. De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit:
  a. contributies;
  b. schenkingen, legaten en erfstellingen;
  c. donaties;
  d. subsidies;
  e. alle andere baten en inkomsten.
 2. Erfstellingen kunnen slechts worden aanvaard onder het voorrecht van boedelbeschrijving.

LEDEN
Artikel 6

 1. De vereniging kent gewone leden, ereleden, leden van verdienste en donateurs.
 2. Leden van de vereniging kunnen zijn zij, die actief dienen of gediend hebben als vrouwelijke militair bij de Koninklijke Marine.
 3. Aanmelding voor het lidmaatschap geschiedt schriftelijk bij het bestuur, dat binnen drie maanden na de aanmelding over de toelating beslist.
 4. Bij afwijzing heeft de belanghebbende recht van beroep op de algemene vergadering, schriftelijk in te stellen binnen één maand nadat het betreffende besluit – onder verwijzing naar recht van beroep – te hare kennis is gebracht. In de eerstvolgende algemene vergadering wordt hieromtrent uitspraak gedaan.
 5. Zij, die zich op bijzondere wijze verdienstelijk hebben gemaakt voor de vereniging, kunnen volgens regels, vast te stellen bij huishoudelijk reglement, tot ereleden worden benoemd.
 6. Donateurs kunnen volgens regels, bij huishoudelijk reglement vast te stellen, als zodanig door het bestuur worden toegelaten. Ex- en actief dienende vrouwelijke militairen der Koninklijke Marine kunnen geen donateur worden.

EINDE VAN HET LIDMAATSCHAP

Artikel 7

1. Het lidmaatschap eindigt:

a. door overlijden van het lid;

b. door opzegging door het lid;

c. door opzegging namens de vereniging. Deze kan geschieden wanneer een lid heeft opgehouden aan de vereisten voor het lidmaatschap bij de statuten gesteld te voldoen, wanneer het lid haar verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt, alsook wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren;

d. door ontzetting. Deze kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, de reglementen of de besluiten der vereniging handelt of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.

2. Opzegging door een lid dient schriftelijk te geschieden bij het secretariaat tegen het einde van een verenigingsjaar met een opzegtermijn van een maand. Een lid kan echter haar lidmaatschap onmiddellijk beëindigen indien redelijkerwijs niet van haar gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.

3. Opzegging namens de vereniging, alsook ontzetting, geschiedt door het bestuur, dat een lid ten spoedigste met opgave van redenen schriftelijk in kennis stelt van het betreffende besluit onder vermelding van de datum waartegen is opgezegd of ontzet. Het lid heeft gedurende één maand na ontvangst van de kennisgeving recht van beroep op de algemene vergadering; dit recht van beroep moet in de kennisgeving worden vermeld. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.

4. Het bestuur is bevoegd een lid te allen tijde te schorsen, indien gronden tot opzegging of ontzetting aanwezig zijn. Een schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot opzegging of ontzetting eindigt door het verloop van die termijn.

5. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, is men de jaarlijkse contributie voor het geheel verschuldigd.

CONTRIBUTIE
Artikel 8

 1. De leden zijn verplicht jaarlijks een door de algemene vergadering vast te stellen contributie te betalen.
 2. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar aanvangt is men vanaf het daaropvolgende jaar contributie verschuldigd.
 3. Een lid is niet bevoegd haar lidmaatschap met onmiddellijke ingang op te zeggen, indien er een besluit is genomen, waarbij haar geldelijke rechten en verplichtingen worden gewijzigd.

REGIO’S
Artikel 9
Teneinde onderling contact ook in kleinere kring te stimuleren, zijn de leden ingedeeld in regio’s, welke weer bij toegenomen aantal leden gesplitst kunnen worden, of bij afname opgaan in of samengaan met andere regio’s. De regiogrenzen worden door het bestuur vastgesteld.

BESTUUR
Artikel 10

 1. De vereniging wordt bestuurd door een algemeen bestuur, hierna te noemen het bestuur. De leden van het bestuur worden benoemd door de algemene vergadering. De voorzitter wordt in functie benoemd.
 2. Het bestuur telt vijf leden. Een voorzitter, vicevoorzitter, penningmeester, secretaris en een welzijnscoördinator. In het bestuur zal bij voorkeur een actief dienend vrouwelijke militair der Koninklijke Marine zitting hebben. Bij de benoeming van de leden van het bestuur behoeft geen rekening gehouden te worden met de regio, waartoe zij behoren.
 3. Leden van het bestuur hebben zitting voor een periode van drie jaar; zij zijn aansluitend eenmaal herbenoembaar. Zij die aansluitend als bestuurslid waren herbenoemd, kunnen eerst drie jaar na hun defungeren opnieuw als lid van het bestuur worden herbenoemd.
 4. Zij, die tussentijds in een vacature zijn benoemd, dienen de zittingsperiode van hun voorganger uit. In afwijking van het bepaalde in het vorige lid van dit artikel kunnen zij, die één jaar of korter in een tussentijdse vacature waren benoemd, tweemaal aansluitend worden herbenoemd.
 5. Het bestuur is belast met de uitvoering van de besluiten van de algemene vergadering en is daaraan verantwoording verschuldigd.
 6. Indien het bestuur om welke reden ook minder dan het aantal vastgestelde bestuursleden telt, blijft het niettemin bevoegd, onverminderd de verplichting om op zo kort mogelijke termijn in de ontstane vacature(s) te voorzien.
 7. De leden van het bestuur verdelen de functie van vicevoorzitter, secretaris, penningmeester en welzijnscoördinator in onderling overleg.

EINDE BESTUURSLIDMAATSCHAP, SCHORSING
Artikel 11

 1. Elk bestuurslid kan te allen tijde door de algemene vergadering worden geschorst of ontslagen. Een schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag eindigt door het verloop van die termijn. Het bestuur kan om dringende redenen een bestuurslid schorsen in afwachting van het besluit van de eerstvolgende algemene vergadering.
 2. Een bestuurslid, dat voor schorsing of ontslag wordt voorgedragen, heeft het recht om zich in de betreffende vergadering te verdedigen; zij heeft tevens het recht om zich door een ander lid van de vereniging te laten bijstaan.
 3. Een besluit tot ontslag moet door de algemene vergadering worden genomen met een meerderheid van tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen; het voor ontslag voorgedragen lid heeft ter zake geen stemrecht.
 4. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts:
  a. door het eindigen van het lidmaatschap van de vereniging
  b. door bedanken
  c. door periodiek aftreden, tenzij gevolgd door aansluitende herbenoeming.

VERANTWOORDING
Artikel 12

 1. Het bestuur is bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot
  a. het kopen, bezwaren en vervreemden van registergoederen, alsmede
  b. het sluiten van overeenkomsten, waarbij de vereniging
  1. zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, of
  2. zich voor een derde sterk maakt, of
  3. zich tot zekerheidsstelling voor de schuld van een derde verbindt.
 2. De vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door twee gezamenlijk handelende leden van het bestuur.

REKENING EN VERANTWOORDING
Artikel 13

 1. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanige aantekeningen te houden dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.
 2. Het bestuur brengt in een algemene vergadering te houden binnen zes maanden na afloop van een verenigingsjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene vergadering, zijn verslag uit over dit verenigingsjaar en doet, onder overlegging van een balans en een staat van baten en lasten, rekening en verantwoording over zijn in dat jaar gevoerd bestuur.
 3. De algemene vergadering benoemt jaarlijks uit de leden een kascommissie van ten minste twee personen, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. De kascommissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit.
 4. Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzondere boekhoudkundige kennis, dan kan de kascommissie zich door een deskundige doen bijstaan. Het bestuur is verplicht aan de kascommissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te vertonen en inzage van de boeken en bescheiden der vereniging te geven.
 5. Het bestuur is verplicht de bescheiden bedoeld in de leden 1 en 2 zeven jaar te bewaren.
 6. Goedkeuring van de rekening en verantwoording door de algemene vergadering strekt tot décharge van het bestuur.

ALGEMENE VERGADERING
Artikel 14

 1. Het bestuur roept de algemene vergadering bijeen, wanneer het dit wenselijk oordeelt of wanneer het daartoe volgens de wet of de statuten verplicht is.
 2. De leden worden ten minste veertien dagen van te voren schriftelijk onder opgave van de agenda ter vergadering opgeroepen (casu quo contactblad of advertentie).
 3. Voorts is het bestuur, op schriftelijk verzoek van ten minste een zodanig aantal gewone leden als bevoegd is tot het uitbrengen van tien procent der stemmen in een algemene vergadering dan wel van een of meerdere regio’s, verplicht tot het bijeenroepen van een algemene vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven kunnen de verzoekers zelf tot bijeenroeping overgaan op de wijze waarop het bestuur de algemene vergadering bijeenroept.
 4. In de vergadering bedoeld in artikel 13 lid 2 komen mede aan de orde:
  a. de voorziening van vacatures in het bestuur;
  b. de benoeming van de leden van de in artikel 13 lid 3 genoemde commissie;
  c. de vaststelling van de jaarlijkse contributie en minimum donatie.

TOEGANG EN BESLUITVORMING ALGEMENE VERGADERING
Artikel 15

 1. Alle leden, die niet geschorst zijn, hebben toegang tot de algemene vergadering en hebben daarin ieder één stem.
 2. Een lid kan slechts als schriftelijk gemachtigde van één ander lid optreden. Machtigingen hiervoor dienen tien dagen voor de algemene vergadering in het bezit te zijn van het secretariaat.

NOTULERING
Artikel 16
Van een algemene vergadering worden door de secretaris of een ander door de voorzitter daartoe aangewezen persoon notulen gehouden, die in dezelfde vergadering dan wel in een volgende algemene vergadering worden vastgesteld.

LEIDING
Artikel 17

 1. De algemene vergadering wordt geleid door de voorzitter van het bestuur of haar plaatsvervanger. Bij beider ontstentenis of belet treedt één der andere bestuursleden als voorzitter op. Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering daarin zelve.
 2. Het ter algemene vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter dat door de vergadering een besluit is genomen is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit voor zover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.
 3. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het tweede lid bedoeld oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid der vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.

BESLUITVORMING
Artikel 18

 1. Voor zover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten van de organen van de vereniging genomen met volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen. Indien bij een verkiezing van personen niemand volstrekte meerderheid heeft verkregen, heeft een tweede stemming plaats tussen de twee personen die het hoogste aantal stemmen hebben behaald.
 2. Over personen en over zaken wordt mondeling gestemd, tenzij een lid bij stemming over een persoon schriftelijke stemming wenst. Verkiezing van personen geschiedt altijd schriftelijk. Blanco en niet juist uitgebrachte stemmen tellen niet mee. Bij staking van stemmen over personen wordt een tweede keer gestemd. Staken de stemmen wederom dan beslist het lot. Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

WIJZIGING VAN DE STATUTEN EN ONTBINDING VAN DE VERENIGING
Artikel 19

 1. Besluiten tot wijziging van deze statuten of tot ontbinding van de vereniging kunnen slechts worden genomen met ten minste twee/derde der geldig uitgebrachte stemmen in een algemene vergadering
 2. Zij die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging of ontbinding hebben gedaan, moeten ten minste vijf dagen vóór de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgestelde wijziging woordelijk is opgenomen, bij het secretariaat voor de leden ter inzage leggen tot na de afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden.
 3. Op de agenda van de algemene vergadering dient het voorstel tot statutenwijziging of tot ontbinding te worden vermeld, alsmede de plaats waar het voorstel voor de leden ter inzage ligt.
 4. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt. Tot het doen verlijden van de akte is ieder bestuurslid dan wel een door de algemene vergadering gemachtigd persoon bevoegd onder overlegging van een uittreksel uit de notulen van de vergadering.

ONTBINDING EN VEREFFENING
Artikel 20

 1. Bij ontbinding van de vereniging is het bestuur belast met de vereffening. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van kracht.
 2. Een eventueel batig saldo zal toevallen aan de leden, tenzij bij het besluit tot ontbinding aan dit saldo een andere bestemming wordt gegeven.

REGLEMENTEN
Artikel 21

 1. De vereniging heeft een huishoudelijk reglement. De algemene vergadering is op voorstel van het bestuur bevoegd om dit reglement te wijzigen. Het huishoudelijk reglement mag geen bepalingen bevatten die in strijd zijn met de wet of met de statuten.
 2. Een besluit tot wijziging van het huishoudelijk reglement kan slechts worden genomen met een meerderheid van twee/derde van de uitgebrachte stemmen.
 3. Zowel de algemene vergadering als het bestuur kunnen nadere reglementen vaststellen en wijzigen ter uitvoering van het bepaalde in de statuten of het huishoudelijk reglement; dergelijke reglementen mogen geen bepalingen bevatten die in strijd zijn met de wet, de statuten of het huishoudelijk reglement.

INSCHRIJVING IN HET VERENIGINGENREGISTER
Artikel 22

 1. Het bestuur is verplicht de vereniging te doen inschrijven in het handelsregister, gehouden door de Kamer van Koophandel en Fabrieken, binnen welker gebied de vereniging haar zetel heeft en een authentiek uittreksel van de akte bevattende de statuten, ten kantore van dat register neer te leggen.
 2. Het bestuur draagt zorg dat in bedoeld register steeds worden ingeschreven de naam, de voornamen en de woonplaats van de bestuursleden (en andere personen), die de vereniging in en buiten rechte kunnen vertegenwoordigen.

Accoord ALV d.d. 19-04-2017
Akte gepasseerd bij de notaris d.d. 14-07-2017